Hadith ka mafhoom hai, agar wazo mein koi jism ka hisa paak hai tu sirf Taharat bhi ki ja sakti hai