Poetic verse, urdu shair, subha ko bagh mein shabnam parti hai 
	faqat iss liye, keh pata pata karey tyra zikar bawazo ho kr  ;)