Asal khushi kia hai? Allah sey mangtay nahi hain. Pehlay insaan sey mangtay hain.